Zezwolenia na pracę - kto i kiedy musi posiadać?

Dokument ten stanowi istotny element procesu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W tym artykule omówimy czym są zezwolenia na pracę, kto musi je posiadać, kiedy nie są wymagane oraz jakie dokumenty są potrzebne do ich uzyskania.

Dokument ten stanowi istotny element procesu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W tym artykule omówimy czym są zezwolenia na pracę, kto musi je posiadać, kiedy nie są wymagane oraz jakie dokumenty są potrzebne do ich uzyskania.

 

Czym jest zezwolenie na pracę?

To oficjalny dokument wydawany przez wojewodę, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy na terytorium Polski. Pozwala ono na legalne zatrudnienie osoby spoza Unii Europejskiej u polskiego pracodawcy. Zezwolenie na pracę jest ważne przez określony czas, zwykle nie dłużej niż 3 lata, i może być przedłużane. Warto zaznaczyć, że samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do wjazdu ani pobytu w Polsce – do tego potrzebne są dodatkowe dokumenty, takie jak wiza czy karta pobytu.

 

Więcej informacji: Prawnik do spraw cudzoziemców

 

Kto musi mieć zezwolenie na pracę?

Muszą je posiadać osoby spoza Unii Europejskiej, które chcą legalnie pracować w Polsce. Obywatele państw EOG, UE oraz Szwajcarii nie potrzebują takiego dokumentu, gdyż mogą korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób i pracować na terytorium Polski bez dodatkowych formalności. Przy czym obserwowanie zmian w ustawodawstwie jest kluczowe, gdyż mogą one wpłynąć na proces i ważność zezwolenia. Na przykład obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 nie potrzebują zezwolenia na pracę, aby legalnie podjąć zatrudnienie.

 

Kiedy nie jest potrzebne nowe zezwolenie na pracę?

Obcokrajowcy zatrudnieni na stanowiskach naukowych lub dydaktycznych w polskich uczelniach wyższych oraz instytutach badawczych nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę. Warunkiem jest jednak, że praca ta jest wykonywana na podstawie umowy o pracę zawartej z polską uczelnią lub instytutem badawczym. Studenci zagraniczni oraz absolwenci uczelni wyższych, którzy posiadają ważne zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę lub poszukiwanie pracy, mogą podejmować pracę bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia na pracę.

 

Jakie trzeba mieć dokumenty, aby uzyskać zezwolenie na pracę?

Po pierwsze, konieczne jest złożenie wniosku przez polskiego pracodawcę w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące pracodawcy, stanowiska pracy, warunków zatrudnienia oraz danych osobowych pracownika. Ponadto należy dołączyć kopie umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. Wymagane są także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz w niektórych przypadkach, odpowiednie licencje.

 

Kancelaria Prawna DKB zajmuje się procedurą zezwolenia na pracę: 501-240-899
 

0
Feed

Zostaw komentarz